På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

För få beställare kräver utbildade tätskiktsmontörer och seriösa takentreprenörer

De flesta entreprenader för nybyggnationer av parkeringsplatser, terrasser och hus ställer krav på en seriös upphandling av tätskiktsmontering. Brister i utförandet kan leda till läckage som både ger stora skador och kan föra med sig enorma kostnader för att åtgärda och återställa. Stefan Lardner är besiktningsman och ser ofta konsekvenserna av att beställare tar för lätt på denna upphandling.

Skillnader på kvalitet i material

– Beställaren måste ställa krav på både materialval och utförande. Det gäller att materialen klarar svenskt klimat och är testade och kvalitetsmärkta. Sedan skall monteringen ske enligt materialleverantörensanvisningar. Annars finns det stor risk att tätskiktet inte klarar de påfrestningar de utsätts för och att livslängden på taket förkortas avsevärt, säger Stefan Lardner, besiktningsman och vd för Roslagens Plåtkonsult AB.

Han beskriver hur det förekommer många material idag som inteär testade och P-märkta. Som besiktningsman och kontrollant kanhan inte bara utifrån materialspecifikationerna bedöma hur brade är om de inte är kvalitetsmärkta. även om det ibland går att semed blotta ögat när det är dålig kvalitet på de materialen.

– En del importerade tätskiktsmattor, som inte är prövade eftersvensk standard, kan man till exempel se att de blir skrynkliga,de har krympningar som leder till läckage vilket kan ge allvarligakonsekvenser. Men många gånger kan en importerad produktvara väldigt lik en godkänd produkt, säger han.

Ut förandet är avgörande

Det finns många olika godkända produkter på marknaden menoavsett fabrikat så är utförandet nästa kritiska del att ställa krav påvid upphandlingen. Det är viktigt att entreprenörerna är utbildadepå de material och de anvisningar som gäller menar Stefan Lardner.Beställaren måste kunna förlita sig på att entreprenören har denkunskap som krävs och har följt anvisningarna.

– Om man inte kan sortera ut seriösa företag och kunna värderavilken kunskap som företaget och montörerna har så kommer detlätt in entreprenörer som inte har rätt kunskap och utbildning.En snygg hemsida säger till exempel väldigt lite om den genuinaerfarenhet och historia företaget egentligen har, säger han.Vid de fortlöpande besiktningarna kan han däremot ganska snartse brister om jobbet utförs av företag som inte har rätt kunskapoch utbildning.

Problemen kan uppstå först efter en tid

– Man kan till exempel se brister i detaljutförande, vid genomföringaroch hinder. Andra saker kan vara svårare att se. Hur enränndal är utförd i alla steg kan man alltid inte se. Det är något manmärker först efter flera år, och då kanske inte ens entreprenörenfinns kvar, säger han.

Skador som uppstår flera år efter att entreprenaden är avslutad kanvara svåra att lösa. Om man jobbar med en entreprenör som inteär ansluten till branschorganisationen och inte kan ge garantierenligt TG Norden eller motsvarande måste man förlita sig på entreprenörensansvarsförsäkring och produktens produktförsäkring.

Om entreprenören går i konkurs

Stefan Lardner förklarar att problemen uppstår om entreprenörengår i konkurs under garantitiden eller väljer att avsluta sinverksamhet. Då gäller inte längre garantin. Den är förknippad medentreprenören och följer inte med fastighetsägaren.– Beställaren måste då kontakta materialleverantören och då ärdet inte helt säkert att materialleverantören tar ansvar för denskadan som uppkommit, säger han.

Branschorganisationen ställer viktiga krav

Återigen är anslutning till branschorganisationen TIB något somStefan rekommenderar att man kräver, eftersom det borgar för attman finns kvar på marknaden och kan ta ansvar för sina entreprenadereftersom det finns krav på medlemsföretagen att de har kontrollpå sin ekonomi.

– En annan trygghet med TIB-anslutna företag är att hälften avpersonalen har kompetensbevis. Man kan vara säker på att detalltid finns kompetent personal på arbetsplatsen som man sombeställare kan kommunicera med och tillsammans lösa kompliceradedetaljer så att arbetet får ett bra slutresultat, säger han.Under tiden på ett bygge kan förhållanden ändras och då gällerdet att få svar på frågor när de uppstår.

– Tack vare att det finns kunskap på arbetsplatsen kan man ta uppfrågor så att man i god tid kan förebygga fel innan de uppstår,förklarar han.

Många beställningar bygger på förslag från entreprenören

Det är inte sällan en beställning bygger på ett förslag från enentreprenör. Beställaren har inte alltid anlitat en konstruktör ellerkonsult för att precisera hur arbetet ska utföras och då måste manförlita sig på att det är rätt lösning som entreprenören har föreslagit. Stefan Larnder förklarar att detta i sin tur kan leda till att manhar valt fel material och enklare underarbete än vad som krävs.Det kan till exempel handla om sämre kvalitet på isolering ochtätskiktsmatta än vad som egentligen skulle behövas.

– Man kanske inte ens har gjort en vindlastberäkning. Taket kanriskera att blåsa av om man inte har rätt antal infästningar., säger han.

Att entreprenören gör rätt kalkyl är viktigt för beställaren

Det är inte heller ovanligt att kostnadsberäkningarna blir fel omentreprenören inte har kunskap för att göra en seriös kalkyl. Detkan innebära både ett för lågt och ett för högt pris.

– Om beräkningarna bygger på antaganden snarare än kunskapkan man inte förlita sig på att man får rätt pris, säger han.

För Stefan Lardner är det ett självklart val att vända sig tillentreprenörer som är medlemmar i branschorganisationen ochatt skriva in krav på medlemskap i förfrågningsunderlag. Det ärdet enklaste sättet att kräva att entreprenören har rätt kunskap,erfarenhet och satsar långsiktigt på sitt företagande.

Beställare måste bli bättre på att ställa krav

-Min erfarenhet är att jag ofta ställs inför det faktum att man inte har ställt tillräckliga krav. Vid inventeringar och underhållsplaneringar ser vi ofta bristfälliga monteringar och dåliga material, vilket leder till att underhållet blir tätare än det skulle behöva vara. Takets tekniska livslängd blir kortare på grund av dåligt utfört arbete, säger han.