På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIB-auktorisation är från nu godkänt som skallkrav i samband med offentlig upphandling

Förvaltningsrätten har fastslagit att krav på TIB-auktorisation vid inköp av takarbeten är en bra åtgärd för att säkerställa kvalitet. Både förvaltningsrätten och kammarrätten i Stockholm har avslagit en ansökan om överprövning av en offentlig upphandling där ett bolag ansåg att kravet på TIB-auktorisation strider mot proportionalitetsprincipen. Förvaltningsrätten anser i domen ”att kravet på TIB-auktorisation framstår som en lämplig och effektiv åtgärd för att säkerställa kvaliteten i arbetena”.

Under våren gjorde Nacka kommun en upphandling av takarbeten där de ställt krav på TIB-auktorisation. Detta överklagades då av en entreprenör som inte var TIB-ansluten, och inte TIB-auktoriserad, utan medlem i en annan branschorganisation. I överklagan menade de att ska-kravet stred mot proportionalitetsprincipen, det vill säga att det inte var förenligt med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Bolaget yrkade att deras anbud skulle tas upp till utvärdering, alternativt att upphandlingen skulle göras om. De menade att det stred mot proportionalitetsprincipen då ”Kommunen kunde ha ställt kvalitetskrav m.m. själv, utan att kräva TIB-auktorisation. Det saknas stöd för att ett företag som är med i TIB på något sätt skulle ha högre kvalitet, bättre teknisk förmåga eller högre kapacitet än ett företag som inte är medlem.”

De anförde även att ”Kravet har således uteslutit ett stort antal anbudsgivare och på så sätt begränsat konkurrensen. Bolaget har uteslutits och därmed kommit att lida”.

Kommunen ansåg dock att ansökan skulle avslås därför att ” Kravet på auktorisation bygger på tidigare erfarenheter från det aktuella yrkesområdet.” och att ”En auktorisation genom TIB innebär bl.a. att viss utbildning genomgåtts”.

Kommunen menade att enbart ett medlemskap i en branschorganisation inte på samma sätt som en TIB-auktorisation innebär ”en garanti för arbetets utförande.” Det skulle till och med strida mot kommunens policy om de bara ”kontrollerade ska-krav bara genom att fråga anbudsgivarna om de uppfyller kraven och acceptera ett ja som bevis”.

Ärendet är nu prövat i två instanser, förvaltningsrätten och kammarrätten, och båda har avslagit ansökan om överprövning. Eftersom TIB-auktorisation innebär att ett antal kriterier måste vara uppfyllda, till exempel kurser, erfarenhet och kvalitetsledningssystem skriver förvaltningsrätten att de anser att det ”framstår som en lämplig åtgärd för att säkerställa kvaliteten i arbetena”.

Förvaltningsrätten skriver att kommunen visserligen själv kunde ha ställt krav som motsvarar det som gäller för auktorisation i förfrågningsunderlaget men ”det hade rimligen inte inneburit samma prövning och kontroll som vid en auktorisation.

Även om leverantörer kan ha uteslutits till följd av kravet så anser förvaltningsrätten att de negativa effekterna inte framstår som oproportionerliga eller överdrivna. Kravet om auktorisation ”framstår som befogat för att kommunen ska kunna förvissa sig om att den vinnande leverantören kan utföra arbetena på ett tillfredsställande sätt”.