På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Vad får jag som kund om jag anlitar ett TIB-auktoriserat företag?

Kundnyttan i fokus

Vad får jag som kund om jag anlitar ett TIB-auktoriserat företag?I tidigare artiklar har vi berättat om att det ställs krav på TIB auktoriserade företag avseende utbildning inom arbetsledning, tätskiktsmontering och Heta Arbeten, samt dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande.

– Men utöver rent byggtekniskt kunnande hos ett byggföretagkrävs också grundläggande kunskap i juridiska frågor, somexempelvis upprättande av avtal, gällande lagar och förordningar,försäkringar med mera, för att entreprenadarbeten ska kunnabedrivas effektivt och säkert, säger Elin Sjöström, advokat påAndersson Gustafsson Advokatbyrå.

Företagsledarutbildningen

TIB:s medlemmar utbildas i sådana frågor genom den företagsledarutbildningsom TIB-auktoriserade medlemmar måste genomgå.TIB ställer också krav på att medlemsföretag har kvalitetsledningssystemoch miljöpolicy, har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten, följer gällande lagar och förordningar, och inneharerforderliga försäkringar.

Juridik ingår i utbildningskravet

Ett moment i företagsledarutbildningen handlar om den juridiksom gäller för entreprenadarbeten.

– Våra juridikutbildningar ger kännedom om viktiga frågor atttänka på i byggentreprenader, och även kunskap om svårigheteroch problem som kan uppstå, säger Elin Sjöström. Vi informerar bland annat om innehållet i byggbranschens standardavtal, AB04, ABT 06 och ABS 09, som bör användas vid byggentreprenader.

Byggbranschens standardavtal

I standardavtalen regleras ett antal viktiga frågor, som entreprenörensansvar för fel i arbetena under garantitid, att entreprenörenska ha vissa försäkringar och vem som ansvarar för skador på ochutanför det som entreprenadarbetena rör. De hanterar ävenformella frågor, som hur man ska informera sin kund om att merarbete än beräknat behöver utföras eller att det krävs mer tid föratt utföra arbetena och under vilka förutsättningar man har rätttill extra ersättning och/eller extra tid för sådant arbete. Genomatt använda sig av standardavtalen får man alltså med en regleringav viktiga frågor ”på köpet” i den enskilda entreprenaden.

– För vissa kursdeltagare är det en aha-upplevelse att de härstandardavtalen överhuvudtaget finns, och att de bör användasvid byggentreprenader, säger Elin Sjöström. För andra innebärvåra kurser att man får ett naturligt tillfälle att fördjupa sinakuskaper, och att ställa konkreta frågor om hur problem somuppstår i den dagliga verksamheten ska hanteras.

"För vissa kursdeltagare är det en aha-upplevelse att de här standardavtalen överhuvudtaget finns"

 

Tryggare att arbeta med en kunnig entreprenör

Särskilt som man som privatkund ofta inte har någon större kännedomom entreprenader så litar man på att entreprenören harden kunskap som krävs.

– Att arbeta med en kunnig entreprenör ger enligt min erfarenheten smidigare resa för kunden, säger Elin Sjöström. Mångagånger beror de konflikter som uppstår på att en eller bådaparterna inte känner till vad som gäller. Genom att byggföretagenförstår vikten av att vara tydlig och dokumentera exempelvisförändringar av arbetets omfattning, tid eller pris blir det också överskådligt för kunden vad man kommit överens om och mankan undvika konflikt. Det gynnar i slutändan både entreprenörenoch kunden.

– Efter våra utbildningar förstår byggföretagen bland annatvikten av att ha rätt försäkringsskydd, något som kan skyddakunden vid skada även om byggföretaget skulle försvinna frånmarknaden.

Telefonsupporten är alltid öppen för TIBs medlemmar

Förutom utbildningarna har TIBs medlemmar även tillgång tilljuridisk telefonsupport från Andersson Gustafsson Advokatbyrå,för löpande frågor som uppkommer i verksamheten. Vanliga frågor rör rätten till ersättning för tillkommande arbete, tidsförlängning, tolkning av avtal, och ansvar för fel och skador.

– Eftersom det också hela tiden sker förändringar i gällande lagar och förordningar inom området är det tryggt för medlemsföretagen att kunna vända sig till jurister med god kännedom om just de regler som gäller för byggföretag, säger Elin Sjöström.Frågorna kan röra allt från krav på arbetsmiljö till regler för Heta Arbeten. Eftersom vi på Andersson Gustafsson Advokatbyråarbetar dagligen med dessa frågor får TIBs medlemmar rätt kunskap om vilka regler som gäller, och det gynnar kunden,avslutar Elin Sjöström.