På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Vad innebär det att vara BAS-P eller BAS-U och ta ansvar för en säker arbetsmiljö?

På en byggarbetsplats utförs många olika slags arbeten samtidigt av olika aktörer. För att upprätthålla en säker arbetsmiljö och undvika att skapa risker för varandra måste en samordning ske mellan de olika aktörerna och deras arbeten. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret för byggarbetsplatser som innebär att det utöver arbetsgivaren finns andra som har ansvar för arbetsmiljön.

Av arbetsmiljölagen följer att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, den vi i dagligt tal kallar byggherren, har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Byggherren ska för att utföra dessa arbetsuppgifter utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering och projektering som för utförande, s.k. BAS-P och BAS-U.

Byggherren har även en möjlighet att överlåta sitt arbetsmiljö- ansvar och uppgifter till en självständig uppdragstagare, vilket typiskt sett kan ske i ett avtal om total- eller general- entreprenad. Eftersom det i delade entreprenader inte finns någon uppdragstagare som har ansvar för annat än en del av åtagandet är det inte möjligt för en byggherre att överlåta ansvaret i delade entreprenader.

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget. Det är värt att notera att det bara får finnas en BAS-P eller BAS-U åt gången i ett projekt. Vidare kan  den som utses BAS-P eller BAS-U antingen vara en fysisk person, eller en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag.

Det samordningsansvar som åvilar byggherren och byggarbetsmiljösamordnarna minskar dock inte det arbetsmiljöansvar som varje entreprenör har som bedriver verksamhet på en byggarbetsplats.

P som i planering och projektering

BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. I ansvaret ingår att sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö.

Rent konkret innebär det att BAS-P granskar projektörernas ritningar och andra tekniska beskrivningar och utifrån dessa i byggprojektets arbetsmiljöplan inkluderar hur verksamheten ska bedrivas så att olika arbeten inte skapar risker för varandra.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbetsmiljöplanen måste vara upprättad innan den aktuella byggarbetsplatsen etableras och om detta inte görs kan BAS-P tvingas att betala en sanktionsavgift. Byggherren, eller den uppdragstagare till vilken ansvaret överlåtits, ska dessutom lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas.

U som i utförande

När ett byggprojekt skiftar från planering och projektering till utförande går samordningsansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö över från BAS-P till BAS-U som då ska organisera skyddsarbetet i praktiken.

I ansvaret som BAS-U ingår bl.a. att begära in uppgifter om entreprenörernas arbetsmetoder och vilken utrustning de använder samt hur de lever upp till gällande arbetsmiljöregler. Rent praktiskt sker detta genom att BAS-U får in riskbedömningar från entreprenörerna med tillhörande beskrivningar av skyddsåtgärder. BAS-U använder sedan dessa uppgifter för att utveckla arbetsmiljöplanen, som tagits fram av BAS-P, så att den anpassas till det praktiska arbetet under utförandefasen.

BAS-U ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hålls uppdaterad vartefter byggprocessen fortskrider. Om en uppdaterad arbetsmiljöplan inte finns tillgänglig riskerar BAS-U att få betala en sanktionsavgift.  Arbetsmiljöplanen ska innehålla de regler som tillämpas på byggarbetsplatsen tillsammans med beskrivningar av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras samt vilka arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas vid olika arbeten, t.ex. för att undvika risk för fall.

Arbetar under straffansvar

BAS-P och BAS-U arbetar under straffansvar. Det innebär att om en BAS-P eller BAS-U uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter de uppgifter som de haft i sin egenskap av BAS-P eller BAS-U kan de bli åtalade för arbetsmiljöbrott. Ansvaret är personligt och påföljden vid fällande dom är böter eller fängelse. Det är dock vanligare att åklagaren väcker talan om företagsbot mot det företag som haft uppdraget som BAS-P eller BAS-U. Det företaget riskerar i sådant fall att få betala en företagsbot om företaget fälls för arbetsmiljöbrott. Företagsboten kan vara från 5 000 kr till högst tio miljoner kr. Om ett företag brutit mot arbetsmiljölagen och blivit fälld för arbetsmiljöbrott kan konsekvensen bli att företaget inte får delta i offentliga upphandlingar, eftersom företaget då har begått brott i sin yrkesutövning.

Med tanke på de potentiella konsekvenser som eventuell oaktsamhet kan medföra, är det således mycket viktigt att se till att man om man övertar byggherrens ansvar för samordningen av arbetsmiljön förstår innebörden av samordningsansvaret och som utsedd BAS-P eller BAS-U är kvalificerad att hantera rollen och säkerställer att man känner till vad ansvaret omfattar.